E-mail disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door u ontvangen e-mail, ontvangen vanuit het Mobilock domein. Het ontvangen e-mailbericht is onder voorbehoud. Mobilock BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht en staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud hiervan. Op al de werkzaamheden door Mobilock BV uitgevoerd en op al de aan ons gegeven opdrachten zijn – tenzij expliciet anders overeengekomen – onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar zenden wij u op uw verzoek per omgaande kosteloos toe.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Mobilock staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Mobilock raadpleegt u www.mobilock.nl.

Disclaimer

Door onze website te bezoeken en/of de op of via onze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via onze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website en/of de ontvanger van de e-mail;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel de eigenaar zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De eigenaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Externe links

Deze website bevat links naar externe websites. Mobilock BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze websites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op onze website, onze e-mail correspondentie en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.