Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden particulier gebruik Mobilock ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan, en uw gebruik van, onze website(s) www.Mobilock.nl  en www.ConnectBike.com (hierna de "Website(s)"), de Dienst en de Applicatie (zoals hieronder omschreven), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website, de Dienst en de Applicatie aan u worden geleverd. Wij verzoeken u deze Voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u onze applicatie op uw smartphone download / installeert.
 

Mobilock B.V. handelend onder “Mobilock” en “ConnectBike”

Uw contractpartner is Mobilock B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudende aan de Versterkerstraat 3 D,1322 AN, Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  61331945 ("Mobilock BV").ConnectBike is een geregistreerd handelsmerk van Mobilock B.V. 

 
Welke diensten verleent Mobilock?

Mobilock biedt software, hardware en informatie om fietsgebruik te verkrijgen dat door een derde, de eigenaar van de fietsen (hierna de "Eigenaar van de fietsen") wordt aangeboden. Dit fietsgebruik kan gereserveerd worden door het gebruik van een applicatie welke door Mobilock wordt geleverd en die door u gedownload en geïnstalleerd is op uw mobiele telefoon (smartphone) (de "Applicatie"). Alle diensten die Mobilock aan u verleent door middel van het gebruik van deze Applicatie, worden hierna de "Dienst" genoemd.

 
Hoe komt een contract met Mobilock tot stand?

Door de Applicatie of de Dienst te gebruiken, gaat u een contract aan met Mobilock B.V., in deze handelend onder haar merknamen Mobilock of ConnectBike (het "Contract").Om de Applicatie of de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst inschrijven bij Mobilock. Bij inschrijving bent u verplicht om Mobilock uw persoonlijke informatie, mobiele telefoonnummer bankrekeningnummer te verstrekken. Nadat u zich met succes heeft ingeschreven bij Mobilock, zal Mobilock u een persoonlijk account verstrekken, welke voor u met een door u zelf  op te geven wachtwoord toegankelijk is.

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst of de Applicatie te gebruiken. Indien u in een rechtsgebied verblijft dat het gebruik van de Dienst of de Applicatie vanwege leeftijd beperkt, of de mogelijkheid beperkt om contracten aan te gaan vanwege leeftijd, dan moet u zich aan de lokaal geldende leeftijdsgrenzen houden en mag u de Dienst en de Applicatie niet gebruiken. Indien u een natuurlijk persoon bent, dan verklaart u wettelijk meerderjarig te zijn waardoor u een bindend contract met Mobilock B.V. aan kunt gaan. Ingeval u zich namens een rechtspersoon registreert, dient u bij de Kamer Van Koophandel als bevoegd vertegenwoordiger van deze rechtspersoon te zijn geregistreerd. U verklaart tevens dat u bevoegd bent om een overeenkomst met Mobilock B.V. aan te gaan zodat de rechtspersoon welke u vertegenwoordigt aan deze overeenkomst gebonden is.
 

Hoe werken de Dienst en de Applicatie?

De Applicatie stelt u in staat tot het reserveren en het gebruik van een of meerdere fietsen. De GPS ontvanger – waarover uw mobiele telefoon (smartphone) dient te beschikken, – registreert uw locatie. De Applicatie voorziet u daarna van een overzicht van fietsen welke zich in uw nabijheid bevinden. Indien er zich in uw nabijheid c.q. op de door u gewenste locatie,  beschikbare fietsen bevinden kunt u het gebruik van een of meerdere fietsen reserveren. De Applicatie voorziet u van de routebeschrijving naar het door u geselecteerde afhaalpunt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van fietsen op uw locatie, of in de buurt van uw locatie op het moment van uw verzoek tot fietsgebruik, zal Mobilock redelijke inspanningen leveren om u te voorzien van een compleet overzicht zodat u in staat wordt gesteld om een of meerdere fietsen te selecteren.

 
Uw gebruik van de applicatie en de Dienst

U garandeert dat de informatie die u aan Mobilock verstrekt nauwkeurig en volledig is. Mobilock is te allen tijde gerechtigd om de informatie die u heeft verstrekt, te controleren en om de Dienst of het gebruik van de Applicatie zonder opgave van redenen te weigeren. U mag alleen toegang tot de Dienst verkrijgen met gebruik van goedgekeurde middelen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren en ervoor te zorgen dat u de juiste Applicatie voor uw apparaat heeft gedownload. Mobilock is niet aansprakelijk indien u geen compatibel mobiel apparaat hebt of indien u de verkeerde versie van de Applicatie voor uw mobiele apparaat heeft geïnstalleerd. Indien u de Dienst of de Applicatie met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat gebruikt, behoudt Mobilock zich het recht voor om de Dienst of Applicatie te beëindigen.

Door het gebruik van de Applicatie of de Dienst stemt u er verder mee in dat:
 

– U de Dienst of Applicatie alleen zult gebruiken of downloaden voor uw eigen, persoonlijke gebruik en het niet aan een derde, al dan niet tegen betaling, zult leveren;

– U anderen geen toestemming zult verlenen om uw account te gebruiken;

– U uw account niet aan een andere persoon of rechtspersoon zult afstaan of overdragen;

– U zonder de juiste bevoegdheid geen account zult gebruiken dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon dan uzelf;

– U de Dienst of de Applicatie niet zult gebruiken voor onrechtmatige doeleinden;

– U de Dienst of Applicatie niet zult gebruiken om hinder, last of ongemak te veroorzaken;

– U geen afbreuk zult doen aan de juiste werking van het netwerk;

– U op geen enkele wijze zult trachten de Dienst of de Applicatie te beschadigen;

– U de Applicatie en of de inhoud van de Applicatie niet zult kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Mobilock;

– U het wachtwoord van uw account veilig en vertrouwelijk zult houden;

– U ons ieder bewijs van uw identiteit zult verstrekken waarom wij u redelijkerwijs verzoeken;

– U alleen een toegangspunt of 3 / 4 G data account zult gebruiken dat u bevoegd bent te gebruiken;

– U de Dienst of de Applicatie niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zult gebruiken;

– U de toepasselijke wetten van uw thuisland, het land, de staat en/of plaats waarin u zich bevindt tijdens het gebruik van de Applicatie of Dienst, zult naleven.

Mobilock behoudt zich het recht voor om de Dienst en het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te beëindigen indien u één van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.
 

Betaling

Aan het gebruik van de hardware, de Applicatie en de Dienst zijn kosten verbonden. Deze kosten staan in de met u gesloten overeenkomst vermeld. Mobilock behoudt zich het recht voor om een verhoging van de vergoeding voor het gebruik van de hardware, de Applicatie en/of de Dienst in te voeren. Indien Mobilock besluit om een dergelijke verhoging door te voeren, dan zal Mobilock u dienovereenkomstig op de hoogte stellen en u in staat stellen het Contract al dan niet voort te zetten of te beëindigen.

De tarieven die eventueel van toepassing zijn voor het fietsgebruik, kunnen op de Website en via de Applicatie worden gevonden. Deze kunnen van tijd tot tijd door Mobilock worden gewijzigd of bijgewerkt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de actuele tarieven voor het fietsgebruik.
Mobilock zal u namens de eigenaar van de fietsen de eventuele kosten van het fietsgebruik in rekening brengen. U stemt ermee in dat u de aan het fietsgebruik verbonden kosten zult betalen. Mobilock zal voorafgaand aan dit fietsgebruik, de eventuele gebruikskosten ten laste van uw rekening brengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten. Gedane betalingen komen niet voor restitutie in aanmerking.

Mobilock gebruikt een externe betalingsverwerker (de "Betalingsverwerker") om uw betaalrekening aan de Applicatie en de Dienst te koppelen. De verwerking van betalingen of bijschrijvingen, indien van toepassing, in verband met uw gebruik van de Applicatie en de Dienst zijn naast deze Gebruikersvoorwaarden onderworpen aan de bepalingen, voorwaarden en het privacy beleid van de Betalingsverwerker en uw bank. Mobilock is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met uw gebruik van de Diensten zal Mobilock bepaalde transactiedetails verkrijgen, die Mobilock uitsluitend in overeenstemming met haar Privacy statement zal gebruiken.

 
Vrijwaring

Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Applicatie of Dienst stemt u ermee in dat u Mobilock, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, zult beschermen voor en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of in verband met:
– Uw overtreding of schending van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of voorschrift, al dan niet hierin genoemd;

– Uw schending van rechten van een derde partij, met inbegrip van de eigenaar van de fietsen waarvan het gebruik middels de Applicatie plaats vind / heeft gevonden;

– Uw gebruik of misbruik van de Applicatie of Dienst.

 
Aansprakelijkheid

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website, de Dienst en de Applicatie aan u worden verstrekt, dienen alleen informatieve doeleinden en houden geen advies in. Mobilock zal de Website en de Applicatie en de daarin geplaatste content redelijkerwijs juist en up to date houden, maar garandeert niet dat (de inhoud van) de Website en/of de Applicatie vrij zal zijn van fouten, gebreken, malware of virussen. Mobilock garandeert niet dat de Website en/of de Applicatie juist, bijgewerkt en nauwkeurig is/zijn.

Mobilock is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of door de Website of Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Mobilock.
Mobilock is verder niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de hardware, de Website of de Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt — schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.

Mobilock is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet, of niet goed, functioneren van de hardware ten gevolge van molest, vandalisme, poging tot braak, manipulatie of andere oorzaken welke buiten de invloedsfeer van Mobilock liggen. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid begrepen – maar daartoe niet beperkt — schade die het gevolg is van storing of vertraging van netwerkverbindingen, interceptie of manipulatie van elektronische sleutels door derden of door computerprogramma's, en storingen / defecten van uw mobiele telefoon.

Onverminderd het voorgaande, en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Mobilock in geen geval een bedrag van EUR 100 te boven gaan of, indien van toepassing, het equivalent van dat bedrag in de valuta die door u voor de betaling van het fietsgebruik aan de eigenaar van de fietsen wordt gebruikt.
De kwaliteit van de fietsen welke via de Applicatie of de Dienst worden ingezet, is geheel de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fietsen, die uiteindelijk het fietsgebruik aan u levert. Mobilock aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in verband met en/of als gevolg van het fietsgebruik dat door de eigenaar van de fietsen aan u wordt geleverd, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de eigenaar van de fietsen. Alle klachten over het fietsgebruik, dat door de eigenaar van de fietsen wordt geleverd, moeten daarom bij de eigenaar van de fietsen worden ingediend. Mobilock heeft hiertoe haar website en applicatie voorzien van een servicebutton.
 

Licentie en beleid inzake auteursrecht

Ten behoeve van deze Gebruikersvoorwaarden zijn de onderstaande definities van toepassing:
"Inhoud" betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software (uitgezonderd de Applicatie), meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.
"Inhoud van Mobilock" betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door Mobilock, aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website, Dienst of Applicatie, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.
"Gebruiker" betekent een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst of Applicatie.
"Gebruikersinhoud" betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of overbrengt om op de Website of via de Dienst of Applicatie beschikbaar te stellen.
"Gemeenschappelijke Inhoud" betekent de Inhoud van Mobilock en de Gebruikersinhoud gezamenlijk.
Afhankelijk van uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent Mobilock u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie:
– Waarmee u de Inhoud van Mobilock websites en de Applicaties uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden mag bekijken, downloaden en af drukken;

– Waarmee u alle Gebruikersinhoud mag bekijken waartoe u uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden toegang hebt.

– U hebt niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sublicentiëren.

Met uitzondering van de in deze Gebruikersvoorwaarden nadrukkelijk genoemde situaties, mag u de Website, Dienst, Applicatie of Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, vermenigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. U mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van Mobilock verkregen te hebben. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan u verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door Mobilock of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze Gebruikersvoorwaarden zijn verleend.
 

Licentie verleent aan de gebruiker

Te onzer uitsluitende beoordeling kunnen we Gebruikers toestaan Gebruikersinhoud op de Website of via de Dienst of Applicatie te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Gebruikersinhoud wordt niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft Mobilock het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden ("Licentieverlening").
U erkent dat Mobilock slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. Mobilock zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door u wordt gepubliceerd of als moderator tussen de Gebruikers optreden en Mobilock zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van Mobilock weergeven.

Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door u is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door u wordt geplaatst of overgebracht, origineel van u is en niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of persoonlijke rechten en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert u dat u de hoedanigheid hebt om de licentie, zoals bepaald in deze alinea, te verlenen.
U stemt ermee in om Mobilock, de aan haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsverplichtingen, die opgelopen of geleden worden door Mobilock of haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is of uw overige gebruik van de Website, de Dienst of de Applicatie.

Mobilock behoudt zich uitsluitend ter eigen beoordeling het recht voor om Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is, en waarvan Mobilock van mening is dat deze niet in overeenstemming is met deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten) of anderszins onacceptabel voor Mobilock is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.

U stemt ermee in om Mobilock onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. U stemt ermee in om Mobilock voldoende informatie te verstrekken om Mobilock in staat te stellen te onderzoeken of dergelijke Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. Mobilock stemt ermee in om te goeder trouw pogingen te doen om een dergelijke klacht te onderzoeken en zal zodanige maatregelen nemen als Mobilock te harer uitsluitende beoordeling besluit. Mobilock garandeert of verklaart echter niet dat het dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.
 

Gebruik van de Applicatie 

Afhankelijk van uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent Mobilock u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de Applicatie op een op zichzelf staand mobiel apparaat, dat u bezit of beheert, te downloaden of te installeren en om een dergelijke kopie uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik te activeren. De volgende beperkingen zijn van toepassing:

– U mag de Dienst of Applicatie op geen enkele wijze licentiëren, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen, overdragen, afstaan, verspreiden of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden;

– U mag de Dienst of Applicatie niet veranderen of afgeleide werken daarvan maken;

– U mag geen Internet "links" naar de Dienst creëren of een Applicatie "framen" of "spiegelen" op een andere server of draadloos, of op het Internet gebaseerd, apparaat;

– U mag geen reverse engineering op de Applicatie toepassen teneinde een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen of te bouwen, een product te ontwikkelen of te bouwen met gebruikmaking van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de Dienst of Applicatie.

– U mag geen ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de Dienst of Applicatie te kopiëren, of geen geautomatiseerd programma of script introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van de Dienst of Applicatie overmatig belast of hindert.

– U mag geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten in overtreding van de toepasselijke wetten versturen;

– U mag geen inbreuk makende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal versturen of opslaan, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt;

– U mag geen materiaal versturen of opslaan dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma's bevat;

– U mag de integriteit of werking van de Website, de Applicatie of Dienst of de gegevens die deze bevat, niet hinderen of verstoren; of

– U mag niet trachten onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de Applicatie of Dienst of met systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn.

Mobilock heeft het recht om overtredingen van het bovenstaande, voor zover de wet dit toelaat, te onderzoeken en te vervolgen. Mobilock kan samenwerken met wethandhavingsautoriteiten en hen betrekken bij de vervolging van gebruikers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden. U erkent dat Mobilock niet verplicht is om toe te zien op uw toegang tot of gebruik van de Website, Dienst, Applicatie of Gemeenschappelijke Inhoud of om Gemeenschappelijke Inhoud te herzien of te redigeren, maar het recht heeft om dit te doen ten behoeve van de werking van de Website, de Applicatie en Dienst, om uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren of om de toepasselijke wetten of het vonnis of een vereiste van een rechtbank, bestuurlijke instantie of ander overheidslichaam na te leven. Mobilock behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving Gemeenschappelijke Inhoud, die Mobilock uitsluitend te harer beoordeling in overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins als schadelijk voor de Website, de Dienst of Applicatie beschouwt, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
 

Beleid inzake auteursrecht

Mobilock respecteert het auteursrecht en verwacht dat haar gebruikers dit ook doen. Het is het beleid van Mobilock om in voorkomende gevallen de toegang voor Gebruikers of andere accounthouders die (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schenden of geacht worden deze (herhaaldelijk) te schenden, te beëindigen.
 

Intellectueel eigendomsrecht

Alleen Mobilock (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en bij de Website, de Applicatie en de Dienst en alle suggesties, ideeën, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij met betrekking tot de Website, Applicatie of de Dienst wordt verstrekt. Uw acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden impliceert nadrukkelijk geen overdracht aan u van rechten of eigendom over, in of met betrekking tot, de Website, de Applicatie of de Dienst of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten die het eigendom van Mobilock zijn. De naam, het logo en de productnamen van Mobilock die met de Applicatie en de Dienst zijn verbonden, zijn handelsmerken van Mobilock, haar gelieerde ondernemingen of derden en er wordt nadrukkelijk geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.
 

Applicatie via Playstore of Appstore 

Ten aanzien van iedere Applicatie waartoe toegang is verkregen via of die is gedownload via de App Winkel ("Applicatie via de App-winkel"), zult u alleen de Applicaties welke via de Appstore en Playstore worden aangeboden gebruiken. De applicatie welke u via Apple’s Appstore heeft verkregen kunt u alleen gebruiken op een product van het merk Apple dat iOS (Apple's besturingssysteem) gebruikt en zoals toegestaan door de "Gebruiksvoorschriften" die zijn vermeld in de Dienstverleningsvoorwaarden van de Apple Appstore. Mobilock behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot en op de Applicatie die niet uitdrukkelijk onder deze Gebruikersvoorwaarden aan u zijn verleend.
 

Acceptatie en erkenning

U stemt er mee in dat: Deze Gebruikersvoorwaarden alleen tussen u en Mobilock gesloten zijn en dat Mobilock, niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor de Applicatie welke u middels de Appstore heeft geïnstalleerd en de inhoud daarvan. Uw gebruik van de Applicatie moet voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden van de Appstore. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten ten aanzien van de Applicatie via de Appstore te verschaffen. In het geval van verzuim van de Applicatie via de Appstore om een toepasselijke garantie na te leven, kunt u Apple op de hoogte stellen en indien van toepassing, zal Apple de aankoopprijs voor de Applicatie via de Appstore aan u restitueren en, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetten, zal Apple geen andere garantieverplichtingen hebben ten aanzien van de Applicatie via de Appstore. Net zoals tussen Mobilock en Apple zullen andere claims, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen, schade, kosten of onkosten, toe te rekenen aan enig verzuim om te voldoen aan garanties, de uitsluitende verantwoordelijkheid van Mobilock zijn. U en Mobilock erkennen dat, net zoals tussen Mobilock en Apple, Apple niet verantwoordelijk is voor de behandeling van claims die u hebt, of claims van derden met betrekking tot de Applicatie via de Appstore of uw bezit en gebruik van de Applicatie via de App-winkel, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt:
 

– productaansprakelijkheidsclaims;

– eventuele claims dat de Applicatie via de App-winkel niet voldoet aan een toepasselijke juridische of wettelijke vereiste;

– claims die het gevolg zijn van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Zonder enige andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden te beperken, moet u voldoen aan alle toepasselijke contractvoorwaarden van derden bij het gebruik van de Applicatie via de Appstore.
 

Interacties met derden

Gedurende het gebruik van de Website, de Applicatie en de Dienst kunt u corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van dienstverleners, adverteerders of sponsors van derden, die hun goederen en/of diensten via een link op de website of via de Applicatie of Dienst presenteren. Deze links leiden u van de Website, de Applicatie en de Dienst weg en Mobilock kan hierop geen invloed uitoefenen. De websites die u kunt linken, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en bepalingen alsmede een privacybeleid. Mobilock is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. U bezoekt derhalve of hebt toegang tot deze websites op uw eigen risico. Let erop dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen en daarom wordt u geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites te controleren voordat u deze gebruikt.

 
Duur en beëindiging van het contract

Het Contract tussen Mobilock en u is voor onbepaalde tijd. U hebt te allen tijde het recht om het Contract te beëindigen door permanente verwijdering van de geïnstalleerde Applicatie op uw smartphone, waardoor het gebruik door u van de Applicatie en de Dienst wordt uitgeschakeld. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde sluiten door de instructies op de website van Mobilock te volgen. Mobilock heeft het recht om het Contract te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen (door uw gebruik van de Applicatie en de Dienst uit te schakelen) indien u een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden overtreedt of schendt, of wanneer u, naar de mening van Mobilock de Applicatie of de Dienst misbruikt. Mobilock is niet verplicht om vooraf kennisgeving van beëindiging van het Contract te geven Na beëindiging zal Mobilock u in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden daarvan op de hoogte brengen.
 

Ongeldigheid van een of meer bepalingen

De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig of onacceptabel is volgens criteria van redelijkheid en billijkheid, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle omstandigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruikersvoorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige deel overeenstemt.
 

Wijziging van de dienst en gebruiksvoorwaarden

Te harer uitsluitende beoordeling behoudt Mobilock zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen of te vervangen, of de Dienst of Applicatie te veranderen, op te schorten, te beëindigen (waaronder te allen tijde zonder beperking de beschikbaarheid van een kenmerk, database of inhoud) door het plaatsen van een mededeling op de Website of door het versturen van een bericht via de Dienst, Applicatie of via e-mail. Mobilock kan ook zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen op bepaalde kenmerken en diensten opleggen of uw toegang tot delen van of de gehele dienst beperken.

 
Mededelingen

Mobilock kan mededelingen doen door middel van een algemene mededeling via de Dienst of Applicatie of via elektronische mail aan uw e-mailadres dat geregistreerd staat in de accountinformatie van Mobilock of via een schriftelijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan uw adres dat is geregistreerd bij de accountinformatie van Mobilock.

 
Overdracht

U mag uw rechten krachtens deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobilock overdragen.

 
Melding inzake privacy en cookies

Mobilock verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van de Website en gebruikers van de Applicatie in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies www.Mobilock.nl/privacy.

 
Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van onze website(s) www.Mobilock.nl  en ConnectBike.com, de Dienst en de Applicatie(s) door exploitatie partners en / of eigenaren van fietsen. De rechtsverhoudingen tussen Mobilock en haar exploitatie partners / de eigenaren van de fietsen  is geregeld in Algemene Voorwaarden Partner Gebruik Mobilock.  

 
Toepasselijk recht en geschiloplossing

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden ontstaan of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan of het gebruik van de Website, de Dienst of de Applicatie (gezamenlijk, "Geschillen") zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland worden beslecht, tenzij u Mobilock binnen een maand nadat Mobilock beroep heeft gedaan op haar recht krachtens deze bepaling om een rechtszaak in Amsterdam, Nederland te beginnen, op de hoogte stelt dat u schikking van dit geschil, claim of onenigheid eist voor de betrokken rechtbank, die rechtens bevoegd is.

 
Slotbepaling

De Nederlandse tekst van deze Gebruikersvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Ingeval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een vreemde taal, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.